Förskolan Nejlikan

Förskolan Nejlikan

Nejlikans förskola drivs av Mellringekyrkan, och ligger i anslutning till kyrkans lokaler. På förskolan går det ca 25 barn i åldrarna 1-5 år, fördelade på två arbetslag: Babblarna och Snick och Snack.

Nejlikans förskola vilar på kristna värderingar. Vi vill ge barnen goda förutsättningar för att de ska få en bra grund att stå på under deras fortsatta utveckling genom livet. Genom att vi pedagoger är goda förebilder tror vi att barnen ser och lär av oss. Vi vill lära dem att behandla andra som de själva vill bli behandlade. Vi vill att barnen ska utveckla empati och lära sig att alla människor är olika men lika mycket värda. Vi vill att barnen ska lära sig att visa hänsyn mot varandra och ta hand om vår miljö.

Vårt arbete på förskolan bygger på följande dokument:

  • Skollagen
  • LPFÖ 18
  • FNs barnkonvention
  • Vägledandesamspel (ICDP)
  • Vår arbetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsrapport

Vi arbetar för att Nejlikans miljö ska utformas utifrån barnens behov av trygghet och lust att leka och lära. Vår miljö ska locka barnen att upptäcka, utforska och lära sig nya saker. Vi vill att verksamheten ska anpassas till varje barn i förskolan, så att varje enskilt barn blir stimulerat i sina gåvor och förutsättningar. Vi vill ta tillvara på barnens vetgirighet, uppmuntra spontanitet och barnens kreativitet. Den fria leken uppmuntras och ges stort utrymme under en dag på Nejlikan.

Nejlikans förskola
Nejlikegatan 1
703 53 Örebro
nejlikan@mellringekyrkan.se

Louise Halleby, rektor
070-272 92 69
louise.nejlikan@mellringekyrkan.se