Förskolan Nejlikan

Förskolan Nejlikan

Nejlikans förskola drivs av Mellringekyrkan, som är en del av Evangeliska frikyrkan. Förskolan ligger i anslutning till kyrkans lokaler.

Nejlikans förskola har en kristen profil. Vi pedagoger vill se och bekräfta varje barn och familj. Vi vill vara med och lägga en god grund i varje barns liv. En viktig byggsten i vår verksamhet är den gyllene regeln:

”Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig”.

På Nejlikans förskola vill vi att barnen ska utveckla empati och lära sig att alla människor är olika men alla är lika mycket värda. Vi vill att barnen ska lära sig att visa hänsyn mot varandra och ta hand om vår miljö. På Nejlikans förskola vill vi hjälpa barnen att skapa goda relationer med varandra.

På förskolan går det 26 barn i åldrarna 1-6 år. Vi har en avdelning som vi delar i två grupper; Hoppet och Lyckan.

Vårt arbete på förskolan bygger på följande dokument:

  • Skollagen
  • LPFÖ 18
  • FNs barnkonvention
  • Vägledandesamspel (ICDP)
  • Vår arbetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsrapport

Vi arbetar för att Nejlikans miljö ska utformas utifrån barnens behov av trygghet och lust att leka och lära. Vår miljö ska locka barnen att upptäcka, utforska och lära sig nya saker. Vi vill att verksamheten ska anpassas till varje barn i förskolan, så att varje enskilt barn blir stimulerat i sina gåvor och förutsättningar. Vi vill ta tillvara på barnens vetgirighet, uppmuntra spontanitet och barnens kreativitet. Den fria leken uppmuntras och ges stort utrymme under en dag på Nejlikan.

Söka till förskolan

Nejlikans förskola har en egen kö som ditt barn hamnar i när en ansökan görs. Så här ansöker du:

1.Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten:

2. Lämna in ifylld blankett till förskolan. Antingen via mail nejlikan@mellringekyrkan.se , post eller ge direkt till personal på förskolan

3. Du kommer inte att få någon bekräftelse att du står i kö, men vill du kontrollera går det bra att maila förskolan och fråga! 

Vad händer sen och kö-system

I mars/april ringer rektor runt och erbjuder plats på förskolan. Vi har som regel bara inskolning under höstterminen, fråm 15 sep brukar gruppen vara full. 

Vi tillämpar syskonförtur, det innebär att om ett syskon redan går på förskolan går man före i kön, för att syskonen ska få chans att gå på samma förskola. Syskonförtur gäller alltså inte om syskonet hunnit sluta på förskolan. 

Förutom syskonförturen så gäller datum som ansökan kom till kontoret.

Nejlikans förskola
Nejlikegatan 1
703 53 Örebro
nejlikan@mellringekyrkan.se

Louise Halleby, rektor
louise.nejlikan@mellringekyrkan.se

Tel. (en av avdelningarna) :070-212 76 10